1 కొరింథీయులకు 15:53-57 TELOV-BSI

1 కొరింథీయులకు 15:53-57