San Mateo 1
QVANT

San Mateo 1

1
Jesuspa unay aylluncuna
(San Lucas 3.23-38)
1Jesús caran rey Davidpa ayllun. David caran Abrahampa ayllun. Chaymi Abrahampita galaycur Jesuspa unay aylluncuna caycuna caran:
2Abrahampa wamran caran Isaac.
Isaacpa wamran caran Jacob.
Jacobpa wamran caran Judá y waquin wauguincunapis.
3Judäpa wamrancunam caran Fareswan Zara.
Paycunapa maman caran Tamar.
Farespa wamran Esrom.
Esrompa wamran Aram.
4Arampa wamran Aminadab.
Aminadabpa wamran Naasón.
Naasonpa wamran Salmón.
5Salmonpa wamran caran Booz.
Boozpa maman caran Rahab.
Boozpa wamran caran Obed.
Obedpa maman caran Rut.
Obedpa wamran caran Isaí.
6Isaïpa wamran caran rey David.
Rey Davidpa wamran caran Salomón.
Salomón yuriran Uriaspa viudanchru.
7Salomonpa wamran Roboam.
Roboampa wamran Abías.
Abiaspa wamran Asa.
8Asapa wamran Josafat.
Josafatpa wamran Joram.
Jorampa wamran Uzías.
9Uziaspa wamran Jotam.
Jotampa wamran Acaz.
Acazpa wamran Ezequías.
10Ezequiaspa wamran Manasés.
Manasespa wamran Amón.
Amonpa wamran Josías.
11Josiaspa wamran caran Jeconías y waquin wauguincunapis.
Jeconías yurinan wichan Israel runacunata Babilonia soldäducuna prësu charircur Babilonia naciunman aparan.
12Chaychrünam Jeconiaspa wamran Salatiel yuriran.
Salatielpa wamran Zorobabel.
13Zorobabelpa wamran Abiud.
Abiudpa wamran Eliaquim.
Eliaquimpa wamran Azor.
14Azorpa wamran Sadoc.
Sadocpa wamran Aquim.
Aquimpa wamran Eliud.
15Eliudpa wamran Eleazar.
Eleazarpa wamran Matán.
Matanpa wamran Jacob.
16Jacobpa wamran José Mariapa gosan caran. Mariana Jesuspa maman caran. Paymi Dios cachramungan Salvador caran.
17Chauraga Abraham cawanganpita pacha David cawangancama chrunca chruscu (14) generacion caran. David cawanganpita pacha Israel runacuna Babiloniaman apanan wichancama chrunca chruscu generacion caran. Babiloniaman apanganpita pacha Tayta Dios cachramungan Salvador yuringancama chrunca chruscu generacion caran.
Jesús yuringan
(San Lucas 2.1-7)
18Jesús yurinanpag caynuy caran: Mariawan tiyananpag José parlashana caycaran. Ichanga mana majachacaranrächu. Manaräpis majachacar Santu Espiritupa munayninwan María gueshyag ricacuran. 19Gueshyag ricacaruptin Josëga ali runa car pitapis mana musyachilar jaguiriycuyta yarparan. 20Ichanga jaguiriycunanpag yarpachracusha caycaptin Tayta Diospa angilnin Josëta suyñuyninchru niran: “Rey Davidpa ayllun José, mana manchacuypa Mariata majayquipag shuntay. Pay gueshyag ricacusha Santu Espíritu munayninpam. 21Mariapa wamran olgum canga. Jutinta chrurapanqui Jesús#1.21 Jesús jutega “Dios salvan” ninanmi. jutin cananpag. Chaynuy jutin canga marcamasincunata juchäcunganpita perdunar salvananpag captinmi”.
22Chaynuy caran Tayta Diosninchi willacogninwan caynuy willacachingan cumplinanpämi:
23“Doncëlla jipashmi gueshyag ricacunga y olgum wamran canga.
Jutinta ‘Emanuel’ jutin cananpag chrurapäpäcunga”.#Isaías 7.14
(Emanuel ninanga “Tayta Dios noganchiwanmi caycan” ninanmi.)
24Chaynuy niptinmi José puñuycanganpita ricchapacarimur Tayta Diosninchipa angilnin ningannuyla Mariawan tiyaran. 25Mariawan José mana puñuranrächu olgu wamranta gueshyacungancama. Gueshyacururna chay wamrapa jutinta Jesús jutin cananpag José chruraparan.

© 2017, Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Quechua Ambo-Pasco New Testament

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.