Màtéwò 5
NGL

Màtéwò 5

5
Yèésù gu ìtá-òkè lɔ, tsí wà tsɛ̀kɔ́ fú ɔmatsɛ́‐ɛ̀ ŋa ti nára-ayé-atɛ̀náànyì‐ɛ̀ ŋa
(Lúkà 6:20-23; 14:34-35)
1Ó ɖi nɔ́dzɔ́-kã̀, tsí Yèésù rí ɔ̀nyà kpíkpɔ̀ kpíkpɔ̀ ŋa#á, tsí ó ǹɖe, tsí gu ìtá-òkè-kã̀ lɔ, tsí káà dzokó. Kíbí ó dzokó si#ɛ́, ɔmatsɛ́‐ɛ̀ ŋa sɔ́ tìmá‐ɛ̀. 2Tsí ó tsí arũ, tsí wà tsɛ̀kɔ́ fú ɔ̀nyà ŋa, tsí wà fɔ̀ ní:
3Bí ɔ̀nyà-kã̀ mà ní òŋu wà nɔ́wɔ́ nákpo nódzú-Ɔ̀ɖáyé, ó wɛ éwo-ire.
Iŋɛ́ yèé tse#ɛ́, ó wà dzèrè-oyè-Ɔ̀ɖáyé†.
4Bí ara wà kú ɔ̀nyà-kã̀, tsí ó wà sɔkṹ báàyí, ó wɛ éwo-ire.
Iŋɛ́ yèé tse#ɛ́, Ɔ̀ɖáyé nákó rɛ̀ɛ́.
5Bí ɔ̀nyà-kã̀ náa wà tɛ ara‐ɛ̀ bɔlɛ̀, ó wɛ éwo-ire.
Iŋɛ́ yèé tse#ɛ́, Ɔ̀ɖáyé nákó mú ìtalɛ̀ bí kpó, tsí ń bɔwɔ́‐ɛ̀.
6Bí ɔ̀nyà-kã̀ wà wo kó tse òtítɔ́-Ɔ̀ɖáyé inɔ́ tã̀ã́, ànyì tã̀ã́, ó wɛ éwo-ire.
Iŋɛ́ yèé tse#ɛ́, Ɔ̀ɖáyé nákó fúu ńnɛ̀.
7Bí ɔ̀nyà-kã̀ náa wà rí ànyínɔ́ fúnɛ, ó wɛ éwo-ire.
Iŋɛ́ yèé tse#ɛ́, Ɔ̀ɖáyé nákó rí ànyínɔ́ fú òŋu gbo.
8Bí ɔ̀nyà-kã̀ mú ìsérè‐ɛ̀ kpó si ńǹtá-Ɔ̀ɖáyé, ó wɛ éwo-ire.
Iŋɛ́ yèé tse#ɛ́, nákó wáa rí Ɔ̀ɖáyé.
9Bí ɔ̀nyà-kã̀ náa wà múgírí, tsí wà tse tsí ɔ̀nyà ŋa wà ɖɔ̃̀, ó wɛ éwo-ire.
Iŋɛ́ yèé tse#ɛ́, Ɔ̀ɖáyé nákó gbàá si náàŋírĩ-ɔma‐ɛ̀ ŋa.
10Bí ɔ̀nyà-kã̀ wà tse òtítɔ́-Ɔ̀ɖáyé, tsí ɔ̀nyà ŋa wà tsoró báa, ó wɛ éwo-ire.
Iŋɛ́ yèé tse#ɛ́, ó wà dzèrè-oyè-Ɔ̀ɖáyé.
11Bí ɔ̀nyà ŋa wà bú ŋɛ́, tsí wà tsoró bá ŋɛ́, tsí wà wíìnyɛ̀-íbàɖí ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ kpó nára-ŋɛ́, tsí wà tsòɖòbò má ŋɛ́, àtsùgbée kíbí è wà tɛ̀ náànyì-mi#ɛ́, è wɛ éwo-ire. 12Nóòtítɔ́#ɛ́, ayè kó wà tɛ́ ŋɛ́ gìɖì héŋú. Iŋɛ́ yèé tse#ɛ́, Ɔ̀ɖáyé nákó wáa fú ŋɛ́ nɔ́ɔ̀yà lákṹ-kã̀ nɔ́ɔ̀rɔ̃. Ó ɖi, bɛ́ɛ̀ ké ní à tsoró bá agbáfɔ̀-Ɔ̀ɖáyé fɔ̀† ŋa gbo dzɔ̀ɔ́ dzɔ̀ɔ́#ɛ́.
13Ɛ̀ŋɛ, è dzɛ́ oŋu fú ɔ̀nyà-ìtalɛ̀ bí ŋa ni. Ó ɖi, bí oŋu kò nɛ́ aɖɔ̃̀‐ɛ̀ ró fee, kí à nákó nyáa mú si ńnɛ̀, tsí kó ɖɔ̃̀ ró? Kò tsi ká ń tse iŋɛ́-kã̀ ró ni. Ó bɔ ká ń ɖànu, tsí ɔ̀nyà ŋa kó rɛ̃̀ ńǹtá‐ɛ̀ wáa lɔ gé ni.
14Èkéèdzì‐ɛ̀#ɛ́, è dzɛ́ mímá fú ɔ̀nyà-ìtalɛ̀ bí ŋa ni. Bí à ɖá ìlú-kã̀ si ńǹtá-òkè, à kàkó nyáa mú mímá‐ɛ̀, tsí ń ɖúkù. Bɛ́ɛ̀ ké ní ɛ̀ŋɛ gbo, è kàkó nyáa mú mímá-ŋɛ́ ɖúkù#ɛ́. 15Ó ɖi, à kà tɔ́ kanɖé gú, tsí mú àwò ɖée málɛ̀. Kà kàa bɛ́ɛ̀, à náa ń gú ńǹtá-kpènkpéle, tsí náa wà má fú ɔ̀nyà kpó yèé wà ńnɔlé#ɛ́ ni. 16Bɛ́ɛ̀ ní ɛ̀ŋɛ gbo, è nákó wà tse, tsí ìlò-ŋɛ́ ŋa kó wà má nódzú-ɔ̀nyà ŋa, tsí ká wà rí ore-tsítse-ŋɛ́ ŋa, tsí ká wà nyɛ Ɔ̀ɖáyé Boba-ŋɛ́ yèé wà nɔ́ɔ̀rɔ̃#ɛ́ ńnɛ̀ɛ́.
Yèésù ní òŋu kò wá, tsí òŋu kó wáa kũ arũ ɛkpa-Mɔ̀ɔ́sè òŋu ɛ̀kɔ́-agbáfɔ̀-Ɔ̀ɖáyé fɔ̀ ŋa
17Afɔ̀-ɛkpa-Ɔ̀ɖáyé† òŋu, è máa ɖédzú ní ǹ wá, tsí n wáa kũ arũ-ɛkpa-Mɔ̀ɔ́sè† òŋu ɛ̀kɔ́-agbáfɔ̀-Ɔ̀ɖáyé fɔ̀† ŋa. Òò! Ǹ kò wá, tsí n wáa kũ arũ-ŋa. Ó ɖi, ǹ wá, àtsùgbée afɔ̀-ŋa kó tsɛ ìɖéǹɖè ni. 18Ǹ wà wí òtítɔ́ fú ŋɛ́ ní fee, ɔma kíkã̀-kã̀ kpókpó nàmí ɔfà-ɔma kíkã̀-kã̀ gìɖì kàkó nɔ̀ ǹɖe nɛ́kpa-Ɔ̀ɖáyé#ɛ́ títí fú ìwèrè yèé ìgbèrí òŋu ilɛ̀ nákó wáa nɔ̀ ǹɖe#ɛ́. Ɛ̃ɛ̃! Kàkó nɔ̀ ǹɖe títí fú ńǹwèrè yèé iŋɛ́ ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ kpó yèé à kɔ si nɛ́kpa-Ɔ̀ɖáyé#ɛ́ kó tsɛ. 19Bí ɔ̀nyà-kã̀ wà wíìnyɛ̀ ti nára-ɛkpa-Ɔ̀ɖáyé-kã̀, bí ɛkpa#á dzɛ́ tsígíɖí gìɖì, tsí ó wà fɔ̀ ní kò bèrè ní òŋu kó rɛ̃̀ si nɛ́kpa#á ró, tsí ó wà tsɛ̀kɔ́ fú ɔ̀nyà ŋa gbo ní kò bèrè ní ká rɛ̃̀ si ńnɛ̀, bí ó wà tse bɛ́ɛ̀, náàŋírĩ-ɛnɛ yèé ŋa Ɔ̀ɖáyé wà dzoyè si ńǹtá-ŋa#á, ɛnɛ nyɛ̀ŋɛ̀ nákó dzɛ́ ɔ̀nyà tsígíɖí lárè. Ó ɖi, bí ɔ̀nyà-kã̀ wà rɛ̃̀ si nɛ́kpa-Ɔ̀ɖáyé, tsí wà tsɛ̀kɔ́ fú ɔ̀nyà ŋa gbo ní ká wà tse bɛ́ɛ̀, náàŋírĩ-ɛnɛ yèé ŋa Ɔ̀ɖáyé wà dzoyè si ńǹtá-ŋa#á, ɛnɛ nyɛ̀ŋɛ̀ nákó gbonùgbó. 20Báàyí#ɛ́, ǹ wà wí fú ŋɛ́ ní fee, bí è kò wà rɛ̃tígbè-Ɔ̀ɖáyé, tsí wà tse òtítɔ́‐ɛ̀ láre akɔ́nɛ nɛ́kpa-Ɔ̀ɖáyé† ŋa òŋu ɔma-ɛgbɛ́-Fàrísì† ŋa kíbí àŋa, à wà tseé gbà#á, Ɔ̀ɖáyé kàkó gbà ŋɛ́ si nóyè‐ɛ̀ láyé.
21È gbɔ́ ní Ɔ̀ɖáyé wí fú gbágbóǹgbàgbò-ŋɛ́ ŋa wáa lɔ ní: “Máa kpa ɔ̀nyà nóòkú.”#5:21 Ìwé-Fúfùɖá 20:13, Ìwé-Àkóro 5:17 (Exode 20:13, Deutéronome 5:17) Bí ɔ̀nyà-kã̀ kpanɛ nóòkú#ɛ́, à nákó gbɛ̃́ɛ̃ lɔ ńɖi-àkpɛ̀dzɔ́. 22Ó ɖi, èmi òŋu, ǹ wà wí fú ŋɛ́ ní fee, ɔ̀nyà ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ kpó, bí inɔ́-enìkéèdzì‐ɛ̀ wà bíi, à nákó gbɛ̃́ɛ̃ lɔ ńɖi-àkpɛ̀dzɔ́. Tsí bí ɔ̀nyà-kã̀ bú enìkéèdzì‐ɛ̀, tsí fɔ̀ fúu ní: “Àɖàlɛ̀ ní ò dzɛ́#ɛ́”, à nákó múu lɔ ńɖi-ɛgbɛ́-àkpɛ̀dzɔ́-ɔma-Ìyúɖà ŋa†. Tsí bí ɔ̀nyà-kã̀ gbo wí fú enìkéèdzì‐ɛ̀ ní: “Éwo kò wà fɛ́ɛ”, ɛnɛ nyɛ̀ŋɛ̀ kó mà ní nɔ́ɔ̀nà-iná-àrìtã́ ní òŋu wà si#ɛ́.
23Ká fɔ̀ ní ìwɔ-kã̀, ò lɔ ńlé-Ɔ̀ɖáyé ní òŋu kó káà tsɛbɔ fúu. Tsí ńǹwèrè yèé ò káà tó bɛ̀, tsí bàkó tsɛbɔ#ɛ́, ò tédzú ní á! Òŋu tse iŋɛ́-kã̀ bá enìkéèdzì-òŋu-kã̀, tsí ó bínɔ́ si. 24Bí ò tédzú bɛ́ɛ̀, nà kɔ ɛbɔ#ɛ́ dzɔ̀ɔ́ ńǹdzɛ̀bɔ-Ɔ̀ɖáyé#ɛ́ bɛ̀ tã́ná, tsí o sɛ̃̀ lɔ káà tɔ́tse àŋírĩ-ìwɔ-enìkéèdzì‐ɛ̀ɛ#ɛ́. Bí ò tse bɛ́ɛ̀ tã́ ná, nà sɛ̃̀ wáa lɔ káà tsɛbɔ#ɛ́ ńǹkɛ̀ɛ́.
25Èkéèdzì‐ɛ̀#ɛ́, bí ìwɔ ɔ̀nyà-kã̀ méèdzì, è nɛ́ afɔ̀, tsí ó lɔ káà kpèɛ́ ńlé-ɛdzɔ́, ìwɔ, nà ti tsúwádzú, tsí yára tsìkálɛ̀ fúu nɔ́ɔ̀nà tã́ná e káà tó. Bí kò tsi bɛ́ɛ̀, nákó múɛ bɔwɔ́-àkpɛ̀dzɔ́, tsí àkpɛ̀dzɔ́ gbo nákó múɛ bɔwɔ́-sɔ́dzà ŋa, tsí sɔ́dzà ŋa nákó múɛ lɔ káà sé nɛ́ɛ̀ŋà. 26Nóòtítɔ́#ɛ́, ǹ wà fɔ̀ fɛ́ɛ ní fee, bí ò kò sɛ̃ŋɛ̀ yèé ò dzɛ#ɛ́ kpó títí bìyéè-kã̀ gìɖì kó máa bɔ̀#ɛ́, à kàkó kɔ̀ɛ́ dzɔ̀ɔ́.
27È gbɔ́ ní Ɔ̀ɖáyé wí wáa lɔ ní: “Máa gbaya.”#5:27 Ìwé-Fúfùɖá 20:14, Ìwé-Àkóro 5:18 (Exode 20:14, Deutéronome 5:18) 28Ó ɖi, èmi òŋu, ǹ wà wí fú ŋɛ́ ní fee, ɔ̀nyà ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ kpó, bí ó rí aya-enìkéèdzì‐ɛ̀, tsí ó wùú ńǹsérè‐ɛ̀, kíbí ó tsèsérè bɛ́ɛ̀#ɛ́, ó gbaya ńnɛ̀ɛ́. 29Bí ó tsi odzú-àwóòtã́-ɛ̀ɛ ní wà múɛ dzàbi#ɛ́, nà nyàá ǹɖe, tsí ń sɔ taánù lɔ. Ó ɖi, bí ìɖì-kã̀-ara-ɛ̀ɛ ɖí bɔ̀, ó sã̀ lárè ní ara-ɛ̀ɛ kpó kó wà ɖíɖé si, tsí o lɔ ńná-àrìtã́. 30Tsí bí ó sì dzɛ́ ní ɔwɔ́-àwóòtã́-ɛ̀ɛ ní wà múɛ dzàbi#ɛ́, nà kée ǹɖe, tsí ń sɔ taánù lɔ. Ó ɖi, bí ìɖì-kã̀-ara-ɛ̀ɛ ɖí bɔ̀, ó sã̀ lárè ní ara-ɛ̀ɛ kpó kó wà ɖíɖé si, tsí o lɔ ńná-àrìtã́.
31Ɔ̀ɖáyé fɔ̀ si ró ní: “Tã́ná o kɔ aya#á, ó wà ní o tse ìwé-àyídzá-kã̀, tsí ń fúu.”#5:31 Ìwé-Àkóro 24:1 (Deutéronome 24:1) 32Ó ɖi, èmi òŋu, ǹ wà wí fú ŋɛ́ ní fee, bí aya-ɔ̀nyà-kã̀ kò sũ̀ ńɖi-ɔkɔ, tsí ɛnɛ nyɛ̀ŋɛ̀ kɔ̀ɔ́, tsí aya#á káà nɛ́ ɔkɔ-òmírɛ̃̀#ɛ́, ó sũ̀ ńɖi-ɔkɔ ni. Tsí ɔkɔ‐ɛ̀ ní sɔ́ɔ si ńnɛ̀#ɛ́. Tsí bí ɔ̀nyà-kã̀ gbo sì nɛ́ ɔnɔbɛ̃̀ɛ̃ yèé à kɔ̀#ɛ́, ɛnɛ nyɛ̀ŋɛ̀ gbo gbaya ni.
33È gbɔ́ ró ní Ɔ̀ɖáyé wí fú gbágbóǹgbàgbò-ŋɛ́ ŋa wáa lɔ ní: Máa kpe Ɔ̀ɖáyé si ńǹtá-iŋɛ́ yèé ò mà ní òŋu kàkó tse#ɛ́. Bí ò tàlé, tsí kpe Ɔ̀ɖáyé si ńǹtá‐ɛ̀#ɛ́, nàa sã àlé#ɛ́.#5:33 È káà kã Ìwé-Orò ŋa 19:12, Ìwé-ɛ̀rɔ́ ŋa nɛ́kpa nɛ́kpa 30:3, Ìwé-Àkóro 23:22-24 (Lévitique 19:12, Nombres 30:3, Deutéronome 23:21-24). 34Ó ɖi, èmi òŋu, ǹ wà wí fú ŋɛ́ ní fee, è máa tàlé, tsí kpe iŋɛ́-kã̀ kpókpó si ńǹtá‐ɛ̀ gìɖì. Máa fɔ̀ ní “ǹ kpe ɔ̀rɔ̃ si ńǹtá‐ɛ̀”, iŋɛ́ yèé tse#ɛ́, àntã̀-oyè-Ɔ̀ɖáyé ni. 35Máa fɔ̀ gbo ní “ǹ kpe ilɛ̀ si ńǹtá‐ɛ̀”, iŋɛ́ yèé tse#ɛ́, àntã̀-Ɔ̀ɖáyé ńbí náa mú ɛsɛ̀ lé#ɛ́ ńnɛ̀ɛ́. Máa fɔ̀ gìɖì gbo ní “ǹ kpe Yèrúsàlɛ́mì si ńǹtá‐ɛ̀”, iŋɛ́ yèé tse#ɛ́, ìlú-Ɔ̀ɖáyé, ólú lákṹ#ɛ́ ni. 36Máa fɔ̀ gìɖì gbo ró ní “ǹ kpe éwo-mi si ńǹtá‐ɛ̀”, iŋɛ́ yèé tse#ɛ́, ikpá-kã̀ kò wà nɔ́wɔ́-ɛ̀ɛ, tsí o nyáa sɔ irɔ̃-éwo-ɛ̀ɛ-kã̀ ɖi fũfũ. 37Ó ɖi, bí ò tàlé-kã̀, nà fɔ̀ gé ní “ɛ̃ɛ̃, màa tseé” nàmí “òò, ǹ kàkó tseé”. Bí ò wà tsèsérè ní òŋu má wí afɔ̀-kã̀ máa ró#ɛ́, ńɖi-Ètsù† ní nyɛ̀ŋɛ̀ náa ti#ɛ́.
38È gbɔ́ ní Ɔ̀ɖáyé wí wáa lɔ ní: “Bí ɔ̀nyà-kã̀ fɔ́ odzú-ɛ̀ɛ, nà fɔ́ tɛ̀ɛ̀ gbo. Tsí bí ɔ̀nyà-kã̀ ká enyí-ɛ̀ɛ, nà ká tɛ̀ɛ̀ gbo.”#5:38 Ìwé-Orò ŋa 19:12 (Lévitique 19:12) 39Ó ɖi, èmi òŋu, ǹ wà wí fú ŋɛ́ ní fee, bí ɔ̀nyà-kã̀ tse íbàɖí báɛ, máa tseé sã fúu. Kà kàa bɛ́ɛ̀, bí ɔ̀nyà-kã̀ kpaɛ́ ńǹgbètí àwóòtã́, nà nyí ti àwóòsì gbo fúu. 40Bí ɔ̀nyà-kã̀ wà wo kó gba ìwɔ̀ra-ɛ̀ɛ, tsí káà kpèɛ́ ńlé-ɛdzɔ́, nà kɛ́ ìwɔ̀ra-otútù-ɛ̀ɛ gbo tɛ̀má‐ɛ̀ fúu. 41Tsí bí sɔ́dzà-kã̀ múɛ ńkpá ní ìwɔ kó ru arù-kã̀ lɔ ńǹɖì dzídzɛ̃̀-ìtsɛ́kòlò-kã̀ fú òŋu, nà rùú lɔ ńǹɖì dzídzɛ̃̀-ìtsɛ́kòlò méèdzì fúu. 42Bí ɔ̀nyà-kã̀ bèrèɛ́ ńŋɛ́-kã̀, nà fúu ńnɛ̀. Tsí bí ɔ̀nyà-kã̀ gbo sì wà wo kó ŋɛ́ iŋɛ́-kã̀ nɔ́wɔ́-ɛ̀ɛ, nà ŋɛ́ɛ fúu.
43È gbɔ́ ní Ɔ̀ɖáyé wí wáa lɔ ní: “Nà dzáfɔ̀-enìkéèdzì-ɛ̀ɛ, tsí o nya ɔ̀tɛ̀-ɛ̀ɛ kãdzú.”#5:43 Ìwé-Orò ŋa 19:18 (Lévitique 19:18) 44Ó ɖi, èmi òŋu, ǹ wà wí fú ŋɛ́ ní fee, e nɛ́ àmúɖɔ̃̀ fú ɔ̀tɛ̀-ŋɛ́ ŋa, tsí e wúùre fú Ɔ̀ɖáyé fú ɛnɛ yèé wà tsoró bá ŋɛ́ ŋa#á gbo. 45Bí è wà tse bɛ́ɛ̀, ìgbèngbé-ŋɛ́ ŋa nákó nyà ɖíre ní è dzɛ́ ɔma-Ɔ̀ɖáyé Boba-ŋɛ́ nɔ́ɔ̀rɔ̃ ìɖéǹɖè. Iŋɛ́ yèé tse#ɛ́, Ɔ̀ɖáyé náa tse tsí odzúùrɔ̃̀ náa rã̀ fú ɔ̀nyà ɔ̀kã̀lɔ́ɔ̀kã̀ kpó. Ɔ̀nyà-ire gbo, ɔ̀nyà-íbàɖí gbo, Ɔ̀ɖáyé náa tse tsí odzúùrɔ̃̀ náa rã̀ fú àŋa kpó. Bɛ́ɛ̀ ké ní náa rɔ òdzò gbo fú ɔ̀nyà kpó#ɛ́. Ɛnɛ yèé ŋa wà tse òtítɔ́ gbo, ɛnɛ yèé ŋa kò wà tse òtítɔ́ gbo, Ɔ̀ɖáyé náa rɔ òdzò fú àŋa kpó. 46Tsí bí ó dzɛ́ ní ò wà dzáfɔ̀-ɛnɛ yèé ŋa wà dzáfɔ̀-ɛ̀ɛ sɔ̃́ŋú gé#ɛ́, èrè-kã̀ kpókpó kò wà ńnɛ̀ fɛ́ɛ ńɖi-Ɔ̀ɖáyé. Rí gé! Aɖínɛsi ŋa kíbí agbalómbà ŋa gìɖì gbo náa tse bɛ́ɛ̀. 47Bɛ́ɛ̀ ké ní bí ò wà kí enìkéèdzì-ɛ̀ɛ ŋa sɔ̃́ŋú gé#ɛ́, máa ɖédzú ò wà tse iŋɛ́-kã̀ lárè. Rí gé! Ɛnɛ yèé kò ma Ɔ̀ɖáyé ŋa#á gìɖì gbo náa tse bɛ́ɛ̀. 48Báàyí#ɛ́, è náa sã̀ dzálɛ̀ kpó, kíbí Ɔ̀ɖáyé Boba-ŋɛ́ nɔ́ɔ̀rɔ̃ gbo sã̀ dzálɛ̀ kpó#ɛ́.

© (Active), Wycliffe Bible Translators, Inc. All rights reserved.


Learn More About Ifè: Ìwé-Ɔ̀ɖáyé Ìmↄl̀ɛ̀-Ìk̀ã́ã̀nyì

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.