เพลงสดุดี 42:2

เพลงสดุดี 42:2 KJV

จิตวิญญาณของข้าพเจ้ากระหายหาพระเจ้า หาพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ เมื่อไรข้าพเจ้าจะได้มาปรากฏต่อพระพักตร์พระเจ้า
KJV: พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV
Share