เพลงสดุดี 42:1

เพลงสดุดี 42:1 KJV

กวางกระเสือกกระสนหาลำธารที่มีน้ำไหลฉันใด โอ ข้าแต่พระเจ้า จิตวิญญาณของข้าพระองค์ก็กระเสือกกระสนหาพระองค์ฉันนั้น
KJV: พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV
Share