2 โครินธ์ 1:10

2 โครินธ์ 1:10 KJV

พระองค์ทรงช่วยเราให้พ้นจากความตายอันใหญ่หลวง และพระองค์จะทรงช่วยเราอีก เราไว้ใจพระองค์ว่า พระองค์จะทรงช่วยเราต่อไปอีก
KJV: พระคัมภีร์ภาษาไทยฉบับ KJV
Share