Habacuc 3:18-19

Habacuc 3:18-19 ABIG

Gidheadh nì mise gàirdeachas anns an Tighearna, nì mi aoibhneas ann an Dia mo shlàinte. Is e an Tighearna Iehòbhah mo neart, agus nì e mo chasan mar chasan èilde, agus bheir e orm coiseachd air m’ionadan àrda. Don àrd‐fhear‐chiùil air m’innealan teudach.
ABIG: Am Bìoball Iomraidh Gàidhlig 2017
Share

Habacuc 3:18-19

Share