Matayo 5
BEK

Matayo 5

5
Akiyandi ꞌBa Yësu
1Kina ɔdɔ Yësu koŋgɔ tïndï ꞌdeni tara tine bo ëkï ŋgï kari koloma dɔ döku tɔrɔ. Bɔ kösö gɔ bo ga ako zi bo 2na bo koloma ŋgï rɔ tiyandi lïjë kpaki ti tïndï naga nima, kiya te,
3“Lïjë ame ga rɔ rumö na laka römöyï ŋere löbu ꞌba Bɔkoꞌba nime na rɔ ꞌbënnï. 4Lïjë ame ga ti monɔ na laka römöyï ti kïyëyï lïjë ꞌdeni. 5Lïjë ame ga koꞌdɔ dɔ kombi dë na laka römöyï lïjë ti koꞌja wa ma Bɔkoꞌba kulömu ꞌdeni zi bilaka abo ga ne ŋgï. 6Lïjë ame ga mïnnï löbu gɔ toꞌdɔ akoꞌdɔkɔ ꞌba Bɔkoꞌba na laka römöyï Bɔkoꞌba ti kiꞌdi ꞌdeni ŋgï kɔꞌbɔ lïjë. 7Lïjë ame ga rɔ bɔ mï koŋmi na laka römöyï Bɔkoꞌba ti koꞌdɔ mï koŋmi gbï zïnnï. 8Lïjë ame ga dökïꞌdï nnï ŋge kɔtɔ gɔ lende ꞌba Bɔkoꞌba na laka römöyï lïjë ti koꞌja Bɔkoꞌba ŋgï. 9Lïjë ame ga rɔ bɔ lata toꞌdɔ lende këyï mï löŋgö bilaka na laka römöyï Bɔkoꞌba ti kïdëkï lïjë ꞌdeni rɔ kole abo ga. 10Lïjë ame ga bilaka këdï koꞌdɔ közï kasi zïnnï gɔ lende laka ꞌba Bɔkoꞌba na laka römöyï ŋere löbu ꞌba Bɔkoꞌba na rɔ ꞌbënnï.
11Kpe ame bilaka këdï kitiꞌja ye koꞌdɔ közï kasi ziye kiya kpa kënyë rɔye rɔ mbëmbë römöyï kpe bɔ kösö gɔma ga na ne, kpe na laka. 12Kina olomake rɔ lɔŋɔ ti mï këyï römöyï Bɔkoꞌba ulu kpa közï ma löbu ꞌdeni koda ye mïtɔrɔ. Bɔ kumë lende ꞌba Bɔkoꞌba ma tönë ga koloma dɔgba bine bilaka oꞌdɔ közï kasi gbï teyi kɔzɔ ꞌbeye te.”
Tikɔꞌdɔ Ni Ti Bi Kɔpɔ
(MK 9:50; LK 14:34-35)
13“Kpe ꞌbeye ëddïke kɔzɔ tikɔꞌdɔ tara zi bilaka lesi ꞌba mï dɔyayi nime. Ne tine ɔdɔ tikɔꞌdɔ kote tulöwu ma kiyɔkɔ ꞌbënï ꞌdeni ti koꞌdɔ ꞌböwu kileki kiyɔkɔ totondo mo ga ya? Ele dë kpe ŋburu mï kɔtɔ, tine ꞌdeni ŋgï ꞌdɔ tuꞌdu mo mökö tututu dɔmo ti ndï. 14Kina ëddïke gbï kɔzɔ bi kɔpɔ ꞌba dɔliŋɔ nime. Gawo ame kubö ꞌdeni dɔ kuruŋgu ne ikali dë kpe tusu dɔmo. 15Kina bilaka iꞌdi paꞌdo dë gbï dɔ lamba kogba kutuꞌbö dɔmo ti kete. Tine ëdï kiꞌdi lamba ŋgï dɔ a ꞌba tïdëyï mo ꞌdɔ kiyɔpɔ gɔ bi pili mï rö yayi. 16Kina gbï tara ꞌdɔ bi kɔpɔ ꞌbe kiyɔpɔ gɔ bi kɔmɔ bilaka gɔ lïjë koꞌja wa ma laka ame ga këddï koꞌdɔke ne. Römöyï ꞌdɔ lïjë kïlëlu ꞌbu ye ame mïtɔrɔ ne gɔ köꞌdu mo.”
Köꞌdu Kiꞌdi
17“Kinza komerike dë te mako ꞌdeni tuburu köꞌdu kiꞌdi ꞌba Musa ni ti akiyandi ꞌba bɔ kumë lende ꞌba Bɔkoꞌba. Mako dë tuburu mo tine mako ꞌdɔ toꞌdɔ mo këdï ŋgï kɔzɔ ame lïjë kiya ne. 18Iꞌdike lende nime këdï dɔye, kɔzɔ mïtɔrɔ ni ma ti dɔyayi ame köꞌbö ꞌdeni ŋburu ne tara, gɔ bi ma titi ꞌdeki mɔtɔ di mï köꞌdu kiꞌdi nime inza kölu kɔtɔ te. Tine ŋbö koꞌdɔ rönï ko kɔzɔ ame kiya rönï ne.
19Gɔ köꞌdu mo na bilaka ame kuwö dɔ köꞌdu kiꞌdi nime dë ala pele ŋge rɔ kapa ma mbowa mo mɔtɔ, kina bo kutu ya mɔtɔ ga gbï toꞌdɔ mo tara ne ti kïdëkï bo ŋgï wötï titiyi di mï ŋere löbu ꞌba Bɔkoꞌba. Kina gbï tara, bɔ ame kuwö dɔmo kina bo kutu ya mɔtɔ ga gbï toꞌdɔ mo tara ne bo ti këdï ŋgï rɔ löbu mï ŋere löbu ꞌba Bɔkoꞌba. 20Kina me miya ziye inza kɔꞌbɔke tɔdɔ mï ŋere löbu ꞌba Bɔkoꞌba ɔdɔ kiya te kogbɔke rɔye dë ŋgï laka kebe bɔ kɔmɔ kiyandi ꞌba köꞌdu kiꞌdi ni ti Parosi ni bi toꞌdɔ wa ame ga pili Bɔkoꞌba koꞌdɔkɔ ne.”
ꞌDïrï
(LK 12:57-59)
21“Uwöke ꞌdeni tönë mɔlo bine, iya te, ‘Kinza koꞌdɔ röyï dë rɔ bɔ közï roma. Bɔtɔ ame kupö bilaka ti koto ŋgï mï bi ꞌba burë.’ 22Tine kina me miya ziye, bɔtɔ ame rɔ ꞌdïrï ti löndö mɔtɔ ti koꞌde ŋgï mï gɔ bi ꞌba burë. Bɔtɔ ame kiya zi löndö mɔtɔ kiya te, ‘Nï wa yawa nime,’ ti koꞌde ŋgï kɔmɔ kïtï ꞌba burë ma löbu. Bɔtɔ ame kiya zi löndö mɔtɔ kiya te, ‘Nï rumö yawa nime,’ bo irasi lende ꞌdeni ꞌdɔ tuꞌdu bo mï paꞌdo ꞌba Gehena.
23Gɔ köꞌdu mo na nï bɔ mɔtɔ ɔdɔ këddï koto kpa közï ꞌbï ꞌdeni tiꞌdi mo dɔ bi ꞌba akumu zi Bɔkoꞌba kina lende mo köyö mïyï lende mɔtɔ këdï mbowa mï löŋgö ye ti löndö mɔtɔ, 24ola kpa közï ꞌbï tötï yayi kileki titi kari koteke lende nima yaga. Kina ꞌdɔ kako ꞌjaa kiꞌdi kpa közï ꞌbï zi Bɔkoꞌba. 25Ɔdɔ bɔ mɔtɔ kindaꞌba yi toto yi mï bi ꞌba burë, ote lende nima welo yaga ti bo gba kota kinza kömö mï bi ꞌba burë. Römöyï ɔdɔ kiya te kömö ꞌdeni yayi bo ëdï kiꞌdi yi ŋgï közï bɔ burë kina lïjë këdï kiꞌdi yi ŋgï közï bɔ kanya kina këdï koto yi ŋgï mï maboso. 26Kina ti koloma ŋgï yayi ŋbö kopi taripa ꞌba karama ma kodɔ döyï nima ŋgï titi du. Rɔ ma laka mëdï miya ziye.”
Kinza Koꞌdɔ Yërï Dë
27“Uwöke ꞌdeni iya te kinza koꞌdɔ yërï dë. 28Tine kina me mëdï miya ziye, bɔtɔ mɔtɔ ame koŋgɔ ꞌja mɔtɔ pele ŋge ti kɔmɔ bo kina meri ꞌba mï bo kiteri ꞌja nima ꞌdeni, bo oꞌdɔ yërï ꞌdeni ti ꞌja nima ti mï bo.
29Gɔ köꞌdu mo na, ɔdɔ kömöyï ma dörï na kiꞌdi yi koꞌdɔ lende kënyë, iyagba bo yaga kuꞌdu mökö. Tuꞌdu ŋge rɔ kapa yï ma kɔtɔ mökö ëdï laka rɔ dɔ kiteli di dɔ ame ꞌdɔ kuꞌdu yi pili mï paꞌdo ꞌba Gehena ne. 30Kina ɔdɔ közïyï ma dörï na kiꞌdi yi koꞌdɔ lende kënyë, oke bo yaga kuꞌdu mökö. Tuꞌdu ŋge rɔ kapa yï ma kɔtɔ mökö ëdï laka rɔ dɔ kiteli di dɔ ame ꞌdɔ koto yi pili mï paꞌdo ꞌba Gehena ne.”
Toga ꞌJa
(MT 19:9; MK 10:11-12; LK 16:18)
31“Iya ꞌdeni gbï te ɔdɔ bɔ mɔtɔ koga ꞌja abo ꞌdɔ bo kugu waraga ꞌba tëyï kiꞌdi teyi. 32Tine kina me miya ziye, ɔdɔ bɔtɔ mɔtɔ koga ꞌja abo gɔ lende mɔtɔ ꞌberi di gɔ kɔmɔ kolɔlɔ ꞌba töꞌdö ti rɔ, bo irasi lende ꞌdeni. Bo na kiꞌdi ꞌja nima ꞌdeni ꞌdɔ koꞌdɔ yërï ɔdɔ lɔko kari kogbe mëꞌdë mɔtɔ ꞌböwu. Kina mëꞌdë mɔtɔ mo ame kari kogbe lɔko ꞌböwu ne oꞌdɔ yërï ꞌdeni gbï.”
Kinza Kulömuke Rɔye Dë
33“Uwöke ꞌdeni tönë mɔlo bine, iya te, ‘Kinza kïyëyï mï lömu ꞌbï dë. Tine oꞌdɔ wa ame kulömu röyï ꞌdeni zi Bɔkoꞌba ꞌdɔ toꞌdɔ mo ne.’ 34Kina me mëdï miya ziye, ɔdɔ kiꞌdike köꞌdu ꞌba a mɔtɔ kinza koꞌdɔke lömu dë teyi. Kinza kulömuke rɔye dë ti mïtɔrɔ römöyï kïtï ꞌba Bɔkoꞌba na. 35Kina kinza kulömuke rɔye dë ti dɔyayi römöyï bi tïdëyï ndï bo na. Tine kinza kulömuke rɔye dë gbï ti Yerosalema römöyï gawo ꞌba Bɔkoꞌba bɔ dɔliŋɔ ma löbu na. 36Kinza kulömuke rɔye dë gbï ti dɔye ga römöyï inza kɔꞌbɔke tuyï sunë ma kɔtɔ kaŋmi yaga ala kileki ꞌböwu kölu. 37Iꞌdike lende kiya ꞌbe köꞌbö ŋge rɔ, ‘Yëë’ ala ‘Ee’. Wa mɔtɔ ame ꞌberi di gɔ ame ako di zi Satani.”
Dɔkolo
(LK 6:29-30)
38“Uwöke ꞌdeni, iya te, ‘Ɔdɔ kitikɔ kɔmɔ bɔ mɔtɔ ꞌdɔ kitikɔ kömöyï gbï. Kina ɔdɔ kotɔ kpa bɔ mɔtɔ ꞌdɔ kotɔ kpëyï gbï.’ 39Tine kina me mëdï miya ziye. Nï bɔ mɔtɔ, ɔdɔ bɔtɔ mɔtɔ kirasi lende mɔtɔ zïyï kinza kopi dɔkolo mo dë. Ɔdɔ bɔtɔ mɔtɔ kokɔsɔ lɔꞌbɔ yï ma kapa dörï uyï kapa ma gali gbï zi bo ꞌdɔ bo kokɔsɔ. 40Ɔdɔ bɔtɔ mɔtɔ koto yi zi bɔ burë ꞌdɔ kogba bɔŋgɔ ꞌba röyï iꞌdi bo kogba ma këdï kolɔ dɔmo gbï. 41Ɔdɔ bɔ kanya kiꞌdi yi tombi wa tari timo mayile kɔtɔ, tine ombi koto ŋbö mayile rïyö. 42Iꞌdi wa zi bilaka ame koꞌdɔkɔ wa di zïyï ne. Kina iꞌdi gbï zi bɔ ma koꞌdɔkɔ togba mo tötï ꞌdɔ kileki ꞌjaa ne.”
Akɔꞌɔ
(LK 6:27-28, 32-36)
43“Uwöke ꞌdeni iya te, ‘Ɔꞌɔ lëpï yï ga kina oꞌji bɔ ya ꞌbï ga.’ 44Tine kina me mëdï miya ziye, ɔꞌɔke bɔ ya ꞌbe ga kina oꞌdɔke mötu gɔ ya ma këdï koꞌdɔ közï kasi ziye naga. 45Ɔdɔ koꞌdɔke te ti këddïke ŋgï rɔ kole ꞌba ꞌbu ye ame mïtɔrɔ ne. Römöyï bo iꞌdi kada abo ꞌdeni keze dɔ bɔ lende kënyë ni kpaki ti bɔ lende laka. Kina bo iꞌdi tɔrɔ kaꞌdi ꞌdeni zi bɔ koꞌdɔ lende kënyë ni kpaki ti bɔ koꞌdɔ lende laka. 46Ne ɔdɔ kɔꞌɔke ŋge rɔ ya ame ga kɔꞌɔ ye ne, ꞌdɔ Bɔkoꞌba kiꞌdi kpa közï ziye gɔ waꞌdi? Bɔ kireke awada ni oꞌdɔ gbï tara. 47Ne ɔdɔ löndö ye ga na ŋge kumötöke rɔ ma laka, lende laka waꞌdi na koꞌdɔke kulöwö bine di dɔ ꞌba ya ma laki? Ya ma kikali Bɔkoꞌba dë naga oꞌdɔ gbï tara.
48Kina me olomake ti mï kɔtɔ rɔ ma laka kɔzɔ ꞌba ꞌbu ye ame mïtɔrɔ ne tara.”

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.