สดุดี 100
THSV11

สดุดี 100

100
ให้ชาวโลกทั้งสิ้นสรรเสริญพระเจ้า
เพลงสดุดีสำหรับการขอบพระคุณ
1แผ่นดินโลกทั้งสิ้นเอ๋ย จงโห่ร้องด้วยความชื่นบานถวายแด่พระยาห์เวห์
2จงปรนนิบัติพระยาห์เวห์ด้วยความยินดี
จงเข้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ด้วยการร้องเพลง
3จงรู้เถิดว่า พระยาห์เวห์ทรงเป็นพระเจ้า
คือพระองค์เองที่ทรงสร้างเราทั้งหลาย และเราก็เป็นของพระองค์
เราเป็นประชากรของพระองค์ เป็นแกะแห่งทุ่งหญ้าของพระองค์
4จงเข้าประตูของพระองค์ด้วยการขอบพระคุณ
และเข้าบริเวณพระนิเวศของพระองค์ด้วยการสรรเสริญ
จงขอบพระคุณพระองค์ จงถวายสาธุการแด่พระนามของพระองค์
5เพราะพระยาห์เวห์ประเสริฐ
ความรักมั่นคงของพระองค์ดำรงเป็นนิตย์# 1 พศด.16:34; 2 พศด.5:13; 7:3; อสร.3:11; สดด.106:1; 107:1; 118:1; 136:1; ยรม.33:11
และความซื่อสัตย์ของพระองค์ดำรงอยู่ทุกชั่วชาติพันธุ์