สุภาษิต 10
THSV11

สุภาษิต 10

10
ถ้อยคำแห่งปัญญาของซาโลมอน
1บรรดาสุภาษิตของซาโลมอน
บุตรชายที่มีปัญญาทำให้บิดายินดี
แต่บุตรชายที่โง่เป็นความโศกของมารดาเขา
2คลังทรัพย์อธรรมไม่เป็นประโยชน์
แต่ความชอบธรรมช่วยให้พ้นจากความตาย
3พระยาห์เวห์จะไม่ทรงปล่อยให้คนชอบธรรมหิว
แต่จะทรงปฏิเสธความอยากของคนอธรรม
4มือที่เกียจคร้านทำให้ยากจน
แต่มือที่ขยันขันแข็งทำให้มั่งคั่ง
5บุตรชายที่เก็บสะสมไว้ในฤดูแล้งก็เป็นคนฉลาด
แต่บุตรชายผู้หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมา
6พระพรนานัปการอยู่บนศีรษะของคนชอบธรรม
แต่ปากของคนอธรรมซ่อนความโหดร้าย
7การระลึกถึงคนชอบธรรมเป็นพระพร
แต่ชื่อของคนอธรรมจะเน่าเสีย
8คนมีปัญญาจะยอมรับบัญญัติ
แต่คนที่พูดโง่ๆ จะถึงความพินาศ
9คนที่ดำเนินในความซื่อสัตย์ก็ดำเนินอย่างมั่นคง
แต่ผู้ที่ทำทางของตนให้คดก็จะถูกเปิดโปง
10ผู้ที่ขยิบตาก็ก่อความยุ่งยาก
แต่คนที่พูดโง่ๆ จะถึงความพินาศ#ฉบับกรีกว่า แต่ผู้ที่ตักเตือนอย่างกล้าหาญจะสร้างสันติภาพ
11ปากของคนชอบธรรมเป็นน้ำพุแห่งชีวิต
แต่ปากของคนอธรรมซ่อนความโหดร้าย
12ความเกลียดชังเร้าให้เกิดการวิวาท
แต่ความรักให้อภัย#ภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า บดบังการละเมิดทุกอย่าง# ยก.5:20; 1 ปต.4:8
13ที่ปากของผู้มีความเข้าใจจะพบปัญญา
แต่ไม้เรียวก็เหมาะแก่หลังของผู้ไม่มีสามัญสำนึก
14คนมีปัญญาย่อมสะสมความรู้ไว้
แต่ปากของคนโง่นำความหายนะมาใกล้
15ทรัพย์สมบัติของคนมั่งคั่งเป็นเมืองเข้มแข็งของเขา
แต่ความยากจนของคนจนเป็นความหายนะของเขา
16ค่าจ้างของคนชอบธรรมคือชีวิต
แต่ค่าตอบแทนของคนอธรรมคือการลงโทษ
17คนที่สนใจคำสั่งสอนก็อยู่ในวิถีแห่งชีวิต
แต่คนที่ปฏิเสธคำตักเตือนก็หลงเจิ่นไป
18ผู้ที่ซ่อนความเกลียดชังไว้ก็มีปากมุสา
และคนที่ใส่ร้ายป้ายสีคนอื่นก็เป็นคนโง่
19พูดมากคำย่อมทำบาปได้
แต่คนที่ยับยั้งปากของตนก็เป็นคนฉลาด
20ลิ้นของคนชอบธรรมคือเงินเนื้อดี
ความคิดของคนอธรรมมีค่าน้อย
21ปากของคนชอบธรรมเลี้ยงคนมากมาย
แต่คนโง่ตายเพราะขาดสามัญสำนึก
22พระพรของพระยาห์เวห์ทำให้มั่งคั่ง
และพระองค์ไม่ได้ทรงเพิ่มความโศกเศร้าเข้ากับพระพร
23คนโง่ทำความผิดเหมือนการเล่นสนุก
แต่คนที่มีความเข้าใจก็เพลิดเพลินกับปัญญา
24สิ่งที่คนอธรรมกลัว มันจะมาถึงเขา
แต่สิ่งที่คนชอบธรรมปรารถนา พระองค์จะประทานให้
25เมื่อพายุหมุนผ่านไปแล้ว ก็ไม่มีคนอธรรมอีก
แต่คนชอบธรรมจะตั้งมั่นเป็นนิตย์
26น้ำส้มสายชูกับฟัน และควันกับตา เป็นฉันใด
คนเกียจคร้านกับผู้ที่ใช้เขา ก็เป็นฉันนั้น
27ความยำเกรงพระยาห์เวห์นั้นยืดชีวิตให้ยาว
แต่ปีเดือนของคนอธรรมจะสั้นเข้า
28ความหวังของคนชอบธรรมคือความยินดี
แต่ความมุ่งหวังของคนอธรรมก็สูญเปล่า
29ทางของพระยาห์เวห์เป็นที่กำบังแข็งแกร่งแก่คนซื่อสัตย์#แปลได้อีกว่า พระยาห์เวห์ทรงเป็นที่กำบังแข็งแกร่งแก่คนที่ดำเนินชีวิตอย่างไร้ตำหนิ
แต่เป็นความหายนะแก่คนประพฤติชั่ว
30คนชอบธรรมจะไม่มีวันสั่นคลอน
แต่คนอธรรมจะไม่ได้อยู่ในแผ่นดิน
31ปากของคนชอบธรรมให้ปัญญา
แต่ลิ้นของคนตลบตะแลงจะถูกตัดออก
32ริมฝีปากของคนชอบธรรมรู้จักสิ่งที่ดีที่ควร
แต่ปากของคนอธรรมรู้จักความตลบตะแลง