ยากอบ 5:10

ยากอบ 5:10 THSV11

พี่น้องทั้งหลาย จงเอาอย่างการทนทุกข์และการอดทนของบรรดาผู้เผยพระวจนะซึ่งกล่าวในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share