ปฐมกาล 46
THSV11

ปฐมกาล 46

46
ยาโคบนำครอบครัวทั้งหมดไปอียิปต์
1อิสราเอลเดินทางไปพร้อมกับทรัพย์สมบัติทั้งหมด เมื่อถึงเบเออร์เชบา ก็ถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าของอิสอัคบิดาของท่าน 2พระเจ้าตรัสกับอิสราเอลโดยนิมิตในเวลากลางคืนว่า “ยาโคบ ยาโคบ” ยาโคบทูลว่า “ข้าพระองค์อยู่ที่นี่” 3พระองค์จึงตรัสว่า “เราคือพระเจ้า คือพระเจ้าของบิดาเจ้า อย่ากลัวที่จะลงไปอียิปต์ เพราะเราจะตั้งเจ้าให้เป็นประชาชาติใหญ่ที่นั่น 4เราจะลงไปกับเจ้าถึงอียิปต์ และเราจะนำเจ้ากลับมาอีกแน่นอน และโยเซฟจะเอามือปิดตาเจ้า” 5ยาโคบก็ยกไปจากเบเออร์เชบา บรรดาบุตรอิสราเอลก็ให้ยาโคบบิดาและพวกเด็กๆ และภรรยาของพวกเขาขึ้นรถที่ฟาโรห์ส่งมารับ 6เขาเอาฝูงปศุสัตว์และทรัพย์ที่เขาสะสมในดินแดนคานาอันนั้นไปอียิปต์ด้วย# กจ.7:15 ทั้งยาโคบกับพงศ์พันธุ์ทั้งหมดของท่าน 7ท่านพาลูกหลานชายหญิงและพงศ์พันธุ์ทั้งหมดของท่านเข้าไปในอียิปต์พร้อมกับท่าน
8ต่อไปนี้เป็นชื่อเชื้อสายของอิสราเอลที่เข้าไปในอียิปต์ ทั้งยาโคบและบรรดาบุตรชายของท่าน คือรูเบนบุตรหัวปีของยาโคบ 9และบุตรของรูเบนคือ ฮาโนค ปัลลู เฮสโรน และคารมี 10บุตรของสิเมโอนคือ เยมูเอล ยามีน โอหาด ยาคีน และโศหาร์ กับชาอูล บุตรของหญิงคานาอัน 11บุตรเลวีคือ เกอร์โชน โคฮาท และเมรารี 12บุตรยูดาห์คือ เอร์ โอนัน เช-ลาห์ เปเรศ เศ-ราห์ แต่เอร์และโอนันได้ถึงแก่กรรมในดินแดนคานาอัน บุตรเปเรศคือ เฮสโรน และฮามูล 13บุตรอิสสาคาร์คือ โทลา ปูวาห์#ฉบับซีเรียและเบญจบรรณของชาวสะมาเรียคือ ปูอาห์ (ดู 1 พศด.7:1) โยบ#เป็นคนเดียวกับ ยาชูบ ใน กดว.26:24; 1พศด.7:1 และชิมโรน 14บุตรเศบูลุนคือ เสเรด เอโลน และยาเลเอล 15(คนเหล่านี้เป็นบุตรของนางเลอาห์ ซึ่งนางมีให้ยาโคบในปัดดานอารัม กับบุตรีชื่อ ดีนาห์ บุตรชายหญิงทั้งหมดมี 33 คน) 16บุตรของกาด คือ ศิฟีโยน ฮักกี ชูนี เอสโบน เอรี อาโรดี และอาเรลี 17บุตรอาเชอร์คือ อิมนาห์ อิชวาห์ อิชวี และเบรีอาห์ กับเสราห์น้องสาว บุตรเบรีอาห์คือ เฮเบอร์ และมัลคีเอล 18(คนเหล่านี้เป็นลูกหลานของนางศิลปาห์ผู้ที่ลาบันยกให้แก่นางเลอาห์บุตรีของเขา และบุตร 16 คนนี้นางมีให้ยาโคบ) 19บุตรของนางราเชลภรรยายาโคบคือ โยเซฟและเบนยามิน 20มนัสเสห์กับเอฟราอิมเกิดแก่โยเซฟในแผ่นดินอียิปต์ สองคนนี้นางอาเสนัท บุตรีโปทิเฟรา ปุโรหิตเมืองโอนมีให้ท่าน# ปฐก.41:50-52 21บุตรเบนยามิน คือเบ-ลา เบเคอร์ อัชเบล เก-รา นาอามาน เอไฮ โรช มัปปิม หุปปิม และอาร์ด 22(คนเหล่านี้เป็นลูกหลานของนางราเชล ที่เกิดแก่ยาโคบมี 14 คนด้วยกัน) 23บุตรของดานคือ หุชิม 24บุตรของนัฟทาลีคือ ยาเซเอล กูนี เยเซอร์ และชิลเลม 25(คนเหล่านี้เป็นลูกหลานของนางบิลฮาห์ผู้ที่ลาบันยกให้แก่นางราเชลบุตรีของเขา และบุตร 7 คนนี้นางมีให้ยาโคบ) 26บรรดาคนของยาโคบซึ่งเป็นลูกหลานของท่านที่ลงไปอียิปต์นั้น ไม่นับบุตรสะใภ้ของยาโคบมีทั้งหมด 66 คนด้วยกัน 27บุตรของโยเซฟซึ่งเกิดแก่ท่านในอียิปต์มี 2 คน นับวงศ์วานของยาโคบทั้งหมดที่เข้ามาในอียิปต์ได้ 70 คน# กจ.7:14
ยาโคบตั้งถิ่นฐานในโกเชน
28ยาโคบให้ยูดาห์ล่วงหน้าไปหาโยเซฟเพื่อจะนำไปยังโกเชน แล้วพวกเขาก็มาถึงดินแดนโกเชน 29โยเซฟจัดรถของท่านไปยังโกเชนรับอิสราเอลบิดาของท่าน พอเห็นบิดา ท่านก็กอดคอบิดาไว้ ร้องไห้เป็นเวลานาน 30อิสราเอลพูดกับโยเซฟว่า “พ่อตายได้แล้ว เพราะพ่อได้เห็นหน้าเจ้าแล้ว และเจ้ายังมีชีวิตอยู่”# ปฐก.49:29-32; 50:6 31โยเซฟจึงบอกพี่น้องและครอบครัวของบิดาว่า “เราจะขึ้นไปทูลฟาโรห์ว่า ‘พี่น้องและครอบครัวของบิดาผู้เคยอยู่ในแผ่นดินคานาอันนั้นมาหาข้าพระบาทแล้ว 32คนเหล่านั้นเป็นผู้เลี้ยงแกะเพราะเคยเลี้ยงสัตว์ เขาพาฝูงแพะแกะฝูงโคกับทรัพย์สมบัติทั้งหมดของพวกเขามาด้วย’ 33เมื่อฟาโรห์รับสั่งให้ท่านเข้าเฝ้าแล้วจะตรัสถามว่า ‘พวกเจ้าเคยทำมาหาเลี้ยงชีพอย่างไร?’ 34ท่านทั้งหลาย จงทูลว่า ‘พวกผู้รับใช้ของฝ่าพระบาทเคยเลี้ยงสัตว์ตั้งแต่เป็นเด็กมาจนทุกวันนี้ ทั้งข้าพระบาทและบรรพบุรุษของข้าพระบาท’ เพื่อท่านทั้งหลายจะได้อาศัยอยู่ในดินแดนโกเชน เพราะชาวอียิปต์เกลียดชังคนที่เลี้ยงแพะแกะทั้งหมด”