YouVersion Logo
Search Icon

ปฐมกาล 4

4
คาอินฆ่าอาเบล
1ฝ่ายชายนั้นมีเพศสัมพันธ์#ภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า รู้จักกับเอวาภรรยาของเขา นางก็ตั้งครรภ์และให้กำเนิดบุตรชื่อคาอิน#ชื่อนี้สอดคล้องกับคำกริยาฮีบรูที่แปลว่า ฉันได้รับ นางจึงกล่าวว่า “ฉันได้รับผู้ชายคนหนึ่งด้วยความช่วยเหลือของพระยาห์เวห์”#ด้วย...พระยาห์เวห์ แปลได้อีกว่า จากพระยาห์เวห์ 2ต่อมานางก็ให้กำเนิดน้องชายของเขาชื่ออาเบล อาเบลเป็นคนเลี้ยงแกะ ส่วนคาอินเป็นคนเพาะปลูก 3อยู่มาวันหนึ่งคาอินนำพืชผลจากผืนดินมาเป็นของถวายแด่พระยาห์เวห์ 4ส่วนอาเบลก็นำแกะหัวปีจากฝูงและไขมันของแกะมาถวาย พระยาห์เวห์พอพระทัยอาเบลและของถวายของเขา# ฮบ.11:4 5แต่คาอินกับของถวายของเขานั้น พระองค์ไม่พอพระทัย คาอินก็โกรธยิ่งนัก ก้มหน้าลง 6พระยาห์เวห์จึงตรัสถามคาอินว่า “ทำไมเจ้าโกรธ? ทำไมหน้าเจ้าบูดบึ้ง? 7ถ้าเจ้าทำดี เจ้าก็จะเป็นที่ยอมรับไม่ใช่หรือ? ถ้าเจ้าทำไม่ดี บาปก็หมอบอยู่ที่ประตู อยากตะครุบเจ้า เจ้าจะต้องเอาชนะบาปนั้น”
8ฝ่ายคาอินพูดกับอาเบลน้องชายของเขาว่า “ให้เราไปที่ทุ่งนากันเถอะ”#ภาษาฮีบรูไม่มีข้อความว่า ให้เราไปที่ทุ่งนากันเถอะ แต่ฉบับกรีกและฉบับซีเรียมีข้อความนี้ เมื่ออยู่ในทุ่งด้วยกัน คาอินก็โถมเข้าฆ่าอาเบลน้องชายของเขา# มธ.23:35; ลก.11:51; 1 ยน.3:12 9พระยาห์เวห์ตรัสถามคาอินว่า “อาเบลน้องชายของเจ้าอยู่ที่ไหน?” คาอินจึงทูลว่า “ข้าพระองค์ไม่ทราบ ข้าพระองค์เป็นผู้ดูแลน้องหรือ?” 10พระองค์ตรัสว่า “เจ้าทำอะไรลงไป? เสียงของโลหิตน้องของเจ้าร้องดังขึ้นมาจากดินถึงเรา# ฮบ.12:24 11บัดนี้ เจ้าจึงถูกสาปจากดินที่อ้าปากรับโลหิตของน้องจากมือเจ้า 12เมื่อเจ้าเพาะปลูกบนดินจะไม่เกิดผลมาก เจ้าจะต้องหลบหนีและพเนจรไปในโลก” 13ฝ่ายคาอินทูลพระยาห์เวห์ว่า “โทษของข้าพระองค์หนักเหลือที่ข้าพระองค์จะทนได้ 14ดูเถิด วันนี้พระองค์ทรงขับไล่ข้าพระองค์ออกจากแผ่นดิน และจากพระพักตร์พระองค์ไป ข้าพระองค์จะต้องหลบซ่อนและจะกลายเป็นผู้หลบหนีพเนจรไปในโลก ใครพบข้าพระองค์ก็จะฆ่าข้าพระองค์เสีย” 15พระยาห์เวห์ตรัสแก่คาอินว่า “ไม่ได้ ทุกคนที่ฆ่าคาอิน จะมีโทษเจ็ดเท่า” แล้วพระยาห์เวห์ทรงทำเครื่องหมายไว้ที่ตัวคาอิน เพื่อว่าทุกคนที่พบเขาจะได้ไม่ฆ่าเขา 16คาอินออกไปพ้นพระพักตร์พระยาห์เวห์ไปอยู่แผ่นดินโนด#แปลว่า พเนจร ทางทิศตะวันออกของเอเดน
การเริ่มต้นอารยธรรม
17คาอินมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขา นางก็ตั้งครรภ์ และคลอดบุตรชายชื่อเอโนค คาอินสร้างเมืองขึ้นเมืองหนึ่ง ให้ชื่อเมืองนั้นว่า เอโนค ตามชื่อบุตรของเขา 18เอโนคมีบุตรชื่ออิราด อิราดมีบุตรชื่อเมหุยาเอล เมหุยาเอลมีบุตรชื่อเมธูชาเอล และเมธูชาเอลมีบุตรชื่อลาเมค 19ส่วนลาเมคได้ภรรยาสองคน คนหนึ่งชื่ออาดาห์ คนหนึ่งชื่อศิลลาห์ 20นางอาดาห์มีบุตรชื่อยาบาล เขาเป็นบรรพบุรุษของคนที่อาศัยในเต็นท์และมีอาชีพเลี้ยงสัตว์ 21น้องชายของเขาชื่อยูบาล เขาเป็นบรรพบุรุษของคนทั้งปวงที่มีฝีมือดีดพิณเขาคู่และเป่าปี่ 22นางศิลลาห์มีบุตรชายด้วย ชื่อทูบัลคาอิน เป็นช่างทำเครื่องมือทองสัมฤทธิ์ทุกชนิดและเครื่องมือเหล็ก ทูบัลคาอินมีน้องสาวชื่อนาอามาห์ 23ลาเมคพูดกับภรรยาทั้งสองของเขาว่า
“อาดาห์และศิลลาห์จงฟังเสียงของเรา
ภรรยาทั้งสองของลาเมคเอ๋ย จงสดับฟังถ้อยคำของข้า
เพราะข้าฆ่าชายคนหนึ่ง ที่ทำให้ข้าบาดเจ็บ
เด็กหนุ่มคนหนึ่ง ที่ทำร้ายข้า
24ถ้าหากทำร้ายคาอิน ต้องรับโทษคืนเจ็ดเท่าแล้ว
เมื่อทำร้ายลาเมคก็ต้องรับโทษเจ็ดสิบเจ็ดเท่า”
25อาดัมมีเพศสัมพันธ์กับภรรยาของเขาอีก นางก็ให้กำเนิดบุตรชาย เรียกชื่อว่า เสท เพราะ “พระเจ้าประทานเชื้อสายให้ฉันอีกคนหนึ่งแทนอาเบลเพราะคาอินฆ่าอาเบลเสีย” 26แล้วเสทก็มีบุตรคนหนึ่ง เรียกชื่อว่า เอโนช ตั้งแต่นั้นมามนุษย์เริ่มออกพระนามพระยาห์เวห์

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy