เอเฟซัส 6:18

เอเฟซัส 6:18 THSV11

จงอธิษฐานในพระวิญญาณทุกเวลาโดยการอธิษฐานและการวิงวอนทุกๆ อย่าง เพราะเหตุนี้จงเฝ้าระวังด้วยความเพียรและด้วยการวิงวอนเผื่อธรรมิกชนทุกคนอยู่เสมอ
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share