เอเฟซัส 5:7-8

เอเฟซัส 5:7-8 THSV11

เพราะฉะนั้นอย่ามีส่วนร่วมกับเขาทั้งหลาย เพราะเมื่อก่อนท่านทั้งหลายเป็นความมืด แต่บัดนี้ท่านเป็นความสว่างในองค์พระผู้เป็นเจ้า จงดำเนินชีวิตอย่างคนของความสว่าง
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share