เอเฟซัส 4:32

เอเฟซัส 4:32 THSV11

แต่จงมีใจกรุณา ใจสงสาร และใจให้อภัยแก่กันและกัน เหมือนอย่างที่พระเจ้าทรงให้อภัยพวกท่านในพระคริสต์
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share