เอเฟซัส 4:23-24

เอเฟซัส 4:23-24 THSV11

และให้วิญญาณและจิตใจของพวกท่านได้รับการเปลี่ยนใหม่ และรับการสอนให้สวมสภาพใหม่ซึ่งได้รับการสร้างขึ้นตามแบบของพระเจ้าในความชอบธรรมและความบริสุทธิ์อย่างแท้จริง
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share