เอเฟซัส 3:7

เอเฟซัส 3:7 THSV11

ข้าพเจ้ามาเป็นผู้ปรนนิบัติของข่าวประเสริฐนี้ตามของประทานแห่งพระคุณที่พระเจ้าประทานแก่ข้าพเจ้าโดยกิจการที่ทรงฤทธานุภาพของพระองค์
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share