เอเฟซัส 3:5-6

เอเฟซัส 3:5-6 THSV11

ซึ่งในสมัยก่อนพระองค์ไม่โปรดให้มนุษย์รู้เหมือนอย่างในเวลานี้ที่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาอัครทูตบริสุทธิ์ และบรรดาผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์โดยพระวิญญาณ นั่นก็คือคนต่างชาติได้เป็นผู้ร่วมรับมรดก เป็นอวัยวะของกายเดียวกัน และเป็นผู้มีส่วนร่วมในพระสัญญาในพระเยซูคริสต์โดยทางข่าวประเสริฐ
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.