เอเฟซัส 3:5-6

เอเฟซัส 3:5-6 THSV11

ซึ่งในสมัยก่อนพระองค์ไม่โปรดให้มนุษย์รู้เหมือนอย่างในเวลานี้ที่ทรงเปิดเผยแก่บรรดาอัครทูตบริสุทธิ์ และบรรดาผู้เผยพระวจนะบริสุทธิ์โดยพระวิญญาณ นั่นก็คือคนต่างชาติได้เป็นผู้ร่วมรับมรดก เป็นอวัยวะของกายเดียวกัน และเป็นผู้มีส่วนร่วมในพระสัญญาในพระเยซูคริสต์โดยทางข่าวประเสริฐ
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share