เอเฟซัส 3:4

เอเฟซัส 3:4 THSV11

และเมื่อท่านอ่านถ้อยคำเหล่านั้นแล้ว พวกท่านก็สามารถรับรู้ถึงความเข้าใจของข้าพเจ้าในเรื่องความล้ำลึกของพระคริสต์
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share