เอเฟซัส 3:17

เอเฟซัส 3:17 THSV11

ให้พระคริสต์ประทับในใจของท่านโดยทางความเชื่อ ให้ท่านได้หยั่งรากและตั้งมั่นอยู่ในความรัก
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share