เอเฟซัส 3:1

เอเฟซัส 3:1 THSV11

เพราะเหตุนี้ ข้าพเจ้าเปาโลผู้เป็นนักโทษเนื่องจากการประกาศพระเยซูคริสต์เพราะเห็นแก่ท่านทั้งหลายซึ่งเป็นคนต่างชาติ
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share