เอเฟซัส 2:6

เอเฟซัส 2:6 THSV11

และพระองค์ทรงทำให้เราเป็นขึ้นมาด้วยกันกับพระคริสต์ และทรงให้เรานั่งด้วยกันกับพระองค์ในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share