เอเฟซัส 2:20

เอเฟซัส 2:20 THSV11

ท่านทั้งหลายถูกก่อร่างสร้างขึ้นบนรากฐานของบรรดาอัครทูตและบรรดาผู้เผยพระวจนะ มีพระเยซูคริสต์เป็นศิลาหัวมุม
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share