เอเฟซัส 2:1-2

เอเฟซัส 2:1-2 THSV11

ท่านทั้งหลายตายโดยการละเมิดและการบาปของท่าน เมื่อก่อนพวกท่านเคยดำเนินชีวิตในการบาปนั้นตามวิถีของโลกนี้ ตามผู้ครอบครองที่มีอำนาจในฟ้าอากาศ คือวิญญาณที่ทำกิจอยู่ในพวกคนที่ไม่เชื่อฟังในเวลานี้
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share