เอเฟซัส 1:3

เอเฟซัส 1:3 THSV11

สาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาของพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา ผู้ประทานพรฝ่ายจิตวิญญาณทุกอย่างแก่เราในสวรรคสถานโดยพระคริสต์
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share