เอเฟซัส 1:10

เอเฟซัส 1:10 THSV11

ทรงประสงค์ที่จะทำให้แผนงานสำเร็จเมื่อเวลาครบบริบูรณ์แล้ว คือที่จะทรงรวบรวมทุกสิ่งทั้งที่อยู่ในสวรรค์และในแผ่นดินโลกให้อยู่ในพระคริสต์
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share