เอเฟซัส 1:1-2

เอเฟซัส 1:1-2 THSV11

เปาโลผู้เป็นอัครทูตของพระเยซูคริสต์ตามพระทัยของพระเจ้า เรียนบรรดาธรรมิกชนที่ซื่อสัตย์ในพระเยซูคริสต์ [ซึ่งอยู่ที่เมืองเอเฟซัส] ขอให้พระคุณและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเรา และจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้า ดำรงอยู่กับท่านทั้งหลายเถิด
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share