โรม 15:14

โรม 15:14 THSV11

พี่น้องทั้งหลาย ข้าพเจ้าเชื่อแน่ว่าท่านบริบูรณ์ด้วยความดี และพร้อมด้วยความรู้ทุกอย่าง สามารถจะเตือนสติกันและกันได้
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share