โรม 1:1

โรม 1:1 THSV11

เปาโล ผู้รับใช้ของพระเยซูคริสต์ ที่ได้รับการทรงเรียกให้เป็นอัครทูต และการตั้งไว้ให้ประกาศข่าวประเสริฐของพระเจ้า
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share