สดุดี 105
THSV11

สดุดี 105

105
ความซื่อสัตย์ของพระเจ้าต่ออิสราเอล
(1 พศด.16:7-22)
1จงขอบพระคุณพระยาห์เวห์ จงร้องออกพระนามพระองค์
จงประกาศบรรดากิจการของพระองค์แก่ชนชาติทั้งหลาย
2จงร้องเพลงถวายพระองค์ ร้องเพลงสดุดีถวายพระองค์
จงเล่าถึงการอัศจรรย์ทั้งสิ้นของพระองค์
3จงสรรเสริญพระนามบริสุทธิ์ของพระองค์
ให้ใจของบรรดาผู้แสวงหาพระยาห์เวห์ยินดี
4จงแสวงหาพระยาห์เวห์ และพระกำลังของพระองค์
แสวงหาพระพักตร์ของพระองค์เสมอ
5จงระลึกถึงการอัศจรรย์ซึ่งพระองค์ทรงกระทำ
หมายสำคัญและคำพิพากษาจากพระโอษฐ์ของพระองค์
6โอ พงศ์พันธุ์ของอับราฮัมผู้รับใช้ของพระองค์
ลูกหลานของยาโคบ บรรดาผู้ที่พระองค์ทรงเลือกสรร
7พระองค์คือพระยาห์เวห์พระเจ้าของเรา
คำพิพากษาของพระองค์อยู่ทั่วทั้งแผ่นดินโลก
8พระองค์ทรงระลึกถึงพันธสัญญาของพระองค์อยู่เป็นนิตย์
คือพระวจนะที่พระองค์ทรงบัญชาไว้ตลอดหนึ่งพันชั่วอายุคน
9คือพันธสัญญาซึ่งทรงทำไว้กับอับราฮัม# ปฐก.12:7; 17:8
และคำปฏิญาณที่ทรงให้ไว้แก่อิสอัค# ปฐก.26:3
10ซึ่งพระองค์ทรงยืนยันอีกกับยาโคบให้เป็นกฎเกณฑ์
กับอิสราเอล ให้เป็นพันธสัญญานิรันดร์
11ว่า “เราจะให้แผ่นดินคานาอันแก่เจ้า”
เป็นส่วนมรดกของเจ้าทั้งหลาย# ปฐก.28:13
12เมื่อพวกเขายังเป็นแต่คนจำนวนน้อย
แค่หยิบมือ ยังเป็นแต่คนต่างด้าวในที่นั้น
13พเนจรไปจากประชาชาตินี้ถึงประชาชาตินั้น
จากราชอาณาจักรนี้ถึงอีกชนชาติหนึ่ง
14พระองค์มิทรงยอมให้ผู้ใดบีบบังคับเขา
พระองค์ทรงตักเตือนบรรดาพระราชาด้วยเห็นแก่พวกเขาว่า
15“อย่าแตะต้องผู้ที่เราเจิมไว้
อย่าทำอันตรายผู้เผยพระวจนะของเรา”# ปฐก.20:3-7
16เมื่อพระองค์ทรงเรียกการกันดารอาหารให้เกิดขึ้นในแผ่นดิน
พระองค์ทรงทำลายอาหารทั้งหมด# ปฐก.41:53-57
17พระองค์ทรงใช้ชายคนหนึ่งไปข้างหน้าพวกเขา
คือโยเซฟผู้ถูกขายไปเป็นทาส# ปฐก.37:28; 45:5
18พวกเขาทำให้เท้าทั้งคู่ของเขาเจ็บด้วยตรวน
คอของเขาเข้าอยู่ในปลอกเหล็ก
19จนกว่าสิ่งที่เขากล่าวได้เกิดขึ้นจริง
พระดำรัสของพระยาห์เวห์พิสูจน์ว่าเขาถูก# ปฐก.39:20-40:23
20พระราชาก็ทรงใช้ให้ไปปล่อยตัวเขา
ผู้ปกครองของชนชาติทั้งหลายได้ปล่อยเขาเป็นอิสระ# ปฐก.41:14
21พระราชาทรงตั้งเขาให้เป็นเจ้านายเหนือวังของพระองค์
เป็นผู้ปกครองกรรมสิทธิ์ทั้งสิ้นของพระองค์# ปฐก.41:39-41
22ให้บังคับบัญชาข้าราชการของพระองค์ตามชอบใจ
และสอนสติปัญญาแก่ผู้อาวุโสของพระองค์
23แล้วอิสราเอลได้มาที่อียิปต์# ปฐก.46:6
ยาโคบได้อาศัยอยู่ในแผ่นดินของฮาม# ปฐก.47:11
24และพระเจ้าทรงทำให้ประชากรของพระองค์มีลูกดก
และทรงทำให้พวกเขาแข็งแรงกว่าคู่อริ
25พระองค์ทรงหันใจเขาเหล่านั้นให้เกลียดประชากรของพระองค์
ให้ใช้กลอุบายแก่บรรดาผู้รับใช้ของพระองค์# อพย.1:7-14
26พระองค์ทรงใช้โมเสสผู้รับใช้ของพระองค์
และอาโรนผู้ที่พระองค์ทรงเลือกไว้# อพย.3:1-4:17
27เขาทั้งสองทำหมายสำคัญของพระองค์ท่ามกลางคนเหล่านั้น
ทำการอัศจรรย์ในแผ่นดินของฮาม
28พระองค์ทรงใช้ความมืดมาทำให้แผ่นดินมืด# อพย.10:21-23
เขาทั้งหลายมิได้กบฏต่อพระวจนะของพระองค์
29พระองค์ทรงทำให้น้ำกลายเป็นเลือด
และให้ปลาของพวกเขาตาย# อพย.7:17-21
30แผ่นดินของพวกเขาเต็มไปด้วยกบ
แม้แต่ในห้องบรรทมพระราชาของเขา# อพย.8:1-6
31พระองค์ตรัส แล้วฝูงเหลือบก็มา# อพย.8:20-24
และริ้นมีไปทั่วเขตแดนของพวกเขา# อพย.8:16-17
32พระองค์ประทานลูกเห็บแทนฝนแก่พวกเขา
และฟ้าผ่าในแผ่นดินของพวกเขา
33พระองค์ทรงตีเถาองุ่นและต้นมะเดื่อของพวกเขา
และทรงฟาดต้นไม้ในเขตแดนของพวกเขาแหลกไป# อพย.9:22-25
34พระองค์ตรัส แล้วตั๊กแตนวัยบินก็มา
และตั๊กแตนวัยกระโดดมานับไม่ถ้วน
35มากินพืชในแผ่นดินของพวกเขาหมด
และกินผลแห่งดินของพวกเขาสิ้น# อพย.10:12-15
36พระองค์ทรงสังหารบุตรหัวปีในแผ่นดินของพวกเขา
คือผลแรกแห่งกำลังทั้งสิ้นของพวกเขา# อพย.12:29
37แล้วพระองค์ทรงนำอิสราเอลออกไป พร้อมกับเงินและทองคำ
และไม่มีสักคนหนึ่งในเผ่าของพระองค์สะดุด
38เมื่อเขาทั้งหลายจากไป อียิปต์ก็ยินดี
เพราะอียิปต์หวาดกลัวอิสราเอล# อพย.12:33-36
39พระองค์ทรงกางเมฆเป็นเครื่องกำบัง
และไฟให้ความสว่างเวลากลางคืน# อพย.13:21-22
40เขาทั้งหลายร้องขอ แล้วพระองค์ทรงนำนกคุ่มมา
และทรงให้พวกเขาอิ่มด้วยอาหารจากฟ้า# อพย.16:2-15
41พระองค์ทรงเปิดหิน แล้วน้ำก็ไหลออกมา
มันไหลไปเป็นแม่น้ำในที่แห้งแล้ง# อพย.17:1-7; กดว.20:2-13
42เพราะพระองค์ทรงระลึกถึงพระสัญญาบริสุทธิ์ของพระองค์
และอับราฮัมผู้รับใช้ของพระองค์
43พระองค์จึงทรงนำประชากรของพระองค์ออกมาด้วยความชื่นบาน
ทรงนำผู้ที่ทรงเลือกสรรไว้นั้นด้วยการร้องเพลง
44และพระองค์ประทานแผ่นดินของบรรดาประชาชาติแก่เขา# ยชว.11:16-23
และพวกเขาได้ผลแห่งแรงงานของชาวประเทศทั้งหลายเป็นกรรมสิทธิ์
45เพื่อพวกเขาจะปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของพระองค์
และรักษาธรรมบัญญัติของพระองค์
สรรเสริญพระยาห์เวห์#ภาษาฮีบรูคือ ฮาเลลูยาห์