มาระโก 12:31

มาระโก 12:31 THSV11

ส่วนพระบัญญัติที่สำคัญอันดับสองคือ จงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเอง ไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่าพระบัญญัติเหล่านี้”
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share