ยอห์น 8:58

ยอห์น 8:58 THSV11

พระเยซูตรัสกับพวกเขาว่า “เราบอกความจริงกับท่านว่า ก่อนอับราฮัมเกิด เราเป็นอยู่แล้ว”
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share