ฮีบรู 3:13

ฮีบรู 3:13 THSV11

แต่จงหนุนใจกันและกันทุกวัน ตลอดเวลาที่เรียกกันว่า “วันนี้” เพื่อจะไม่มีใครในพวกท่านมีใจดื้อรั้นไป เพราะการล่อลวงของบาป
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share