ปฐมกาล 9:5

ปฐมกาล 9:5 THSV11

และที่แน่ๆ คือโลหิตที่เป็นชีวิตของพวกเจ้านั้นเราจะทวง เราจะทวงจากมือของสิ่งมีชีวิตทั้งปวง จากมือของมนุษย์ เราจะทวงชีวิตมนุษย์จากมือของพี่น้องของเขา
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share