ปฐมกาล 9:28

ปฐมกาล 9:28 THSV11

หลังน้ำท่วม โนอาห์มีชีวิตต่อไปอีก 350 ปี
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share