ปฐมกาล 9:26

ปฐมกาล 9:26 THSV11

ท่านกล่าวด้วยว่า “สาธุการแด่พระยาห์เวห์พระเจ้าของเชม และให้คานาอันเป็นทาสของเขาเถิด
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share