ปฐมกาล 9:19

ปฐมกาล 9:19 THSV11

สามคนนี้เป็นบุตรชายของโนอาห์ มนุษย์จึงกระจายออกไปทั่วโลกจากคนเหล่านี้
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share