ปฐมกาล 9:16

ปฐมกาล 9:16 THSV11

เมื่อมีรุ้งที่เมฆ เราจะดูรุ้งนั้น เพื่อระลึกถึงพันธสัญญานิรันดร์ระหว่างพระเจ้ากับสิ่งมีชีวิตและสัตว์ทั้งปวงซึ่งอยู่บนแผ่นดิน”
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share