ปฐมกาล 9:15

ปฐมกาล 9:15 THSV11

เราจะระลึกถึงพันธสัญญาของเราที่ทำไว้ระหว่างเรากับพวกเจ้าและกับสิ่งที่มีชีวิต และสัตว์ทั้งปวง แล้วน้ำจะไม่ท่วมทำลายสัตว์ทั้งปวงอีกเลย
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share