ปฐมกาล 9:11

ปฐมกาล 9:11 THSV11

เราจะตั้งพันธสัญญาของเราไว้กับพวกเจ้าว่าจะไม่ทำลายมนุษย์และสัตว์ทั้งปวงโดยให้น้ำท่วมอีก และจะไม่ให้มีน้ำมาท่วมทำลายโลกอีกต่อไป”
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share