ปฐมกาล 1:27

ปฐมกาล 1:27 THSV11

พระเจ้าจึงทรงสร้างมนุษย์ขึ้นตามพระฉายาของพระองค์ ตามพระฉายาของพระเจ้านั้น พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ขึ้น และทรงสร้างให้เป็นชายและหญิง
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share