เอเสเคียล 18
THSV11

เอเสเคียล 18

18
การลงโทษแต่ละบุคคล
1พระวจนะของพระยาห์เวห์มายังข้าพเจ้าอีกว่า 2“เจ้าทั้งหลายกล่าวสุภาษิตนี้ที่เกี่ยวกับแผ่นดินอิสราเอลด้วยความหมายอะไร? คือเมื่อกล่าวว่า ‘พ่อกินองุ่นเปรี้ยว และลูกก็เข็ดฟัน’ ”# ยรม.31:29 3พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสว่า เรามีชีวิตอยู่แน่อย่างไร เจ้าทั้งหลายจะไม่ใช้สุภาษิตนี้ในอิสราเอลอีก 4นี่แน่ะ ชีวิตทั้งหมดเป็นของเรา ชีวิตบิดาเป็นของเราเช่นเดียวกับที่ชีวิตบุตรก็เป็นของเรา ชีวิตใดที่ทำบาปก็จะต้องตาย
5“ถ้าใครเป็นคนชอบธรรม และทำความยุติธรรมและความชอบธรรม 6ถ้าคนนั้นไม่ได้กินที่ภูเขาหรือเงยหน้าต่อรูปเคารพของพงศ์พันธุ์อิสราเอล และไม่ได้ทำให้ภรรยาเพื่อนบ้านเป็นมลทิน หรือเข้าหาผู้หญิงในเวลาเธอมีประจำเดือน 7เขาไม่ได้บีบบังคับคนหนึ่งคนใด แต่คืนของประกันให้แก่ลูกหนี้ ไม่เคยปล้นทรัพย์ แต่ให้อาหารของเขาแก่คนที่หิว และให้เสื้อผ้าคลุมกายคนที่เปลือย 8ทั้งไม่ได้ให้กู้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยหรือเอาเงินเพิ่ม เขาหันมือจากความอยุติธรรม แต่ทำความยุติธรรมอย่างสัตย์จริงระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ด้วยกัน 9เขาดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา และรักษากฎหมายของเราโดยทำอย่างซื่อสัตย์ คนผู้นั้นเป็นคนชอบธรรม เขาจะมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอน”# ลนต.18:5 พระยาห์เวห์ องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ
10“ถ้าเขามีบุตรเลวร้ายผู้ทำให้โลหิตตก ผู้ได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดในสิ่งเหล่านี้ 11(ตัวคนนั้นเองไม่ได้ทำสิ่งเหล่านี้) คือบุตรนั้น#ภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า คือเขารับประทานที่ภูเขา ทำให้ภรรยาเพื่อนบ้านเป็นมลทิน 12เขาบีบบังคับคนจนและคนขัดสน ทั้งปล้นทรัพย์ ไม่ยอมคืนของประกัน เขาเงยหน้าต่อรูปเคารพ และทำสิ่งที่น่าสะอิดสะเอียนต่างๆ 13ให้กู้ยืมโดยคิดดอกเบี้ยหรือเอาเงินเพิ่ม เขาจะมีชีวิตอยู่ได้หรือ? เขาจะไม่มีชีวิตอยู่ เขาได้ทำสิ่งน่าสะอิดสะเอียนทั้งหมดนี้ เขาจะต้องตายแน่นอน โลหิตของเขาจะตกอยู่บนตัวเขา
14“แต่ถ้าคนที่กล่าวมานี้#ภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า ถ้าเขามีบุตรผู้มองเห็นบาปทั้งหมดที่บิดาของเขาได้ทำ บุตรของคนนี้#บุตรของคนนี้ ในข้อนี้ และข้อ 15 ภาษาฮีบรูแปลตรงตัวว่า เขามองเห็นแต่ไม่ได้ทำตามเขา 15บุตรของคนนี้ไม่ได้รับประทานที่ภูเขา และไม่ได้เงยหน้าต่อรูปเคารพของพงศ์พันธุ์อิสราเอล หรือทำให้ภรรยาของเพื่อนบ้านเป็นมลทิน 16ทั้งไม่ได้บีบบังคับผู้ใด ไม่เอาของประกัน ไม่ปล้นทรัพย์ แต่เขาให้อาหารแก่คนหิว และให้เสื้อผ้าคลุมกายแก่คนที่เปลือย 17เขาหันมือจากการเบียดเบียนคนจน ไม่ได้เอาดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่ม เขาทำตามกฎหมายทั้งหลายของเรา และดำเนินตามกฎเกณฑ์ของเรา เขาจะไม่ตายเพราะความผิดบาปของบิดาเขา เขาจะมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอน 18แต่บิดาของเขาหาเงินด้วยการบีบบังคับ และปล้นทรัพย์ของพี่น้อง ทำแต่สิ่งไม่ดีในท่ามกลางชนชาติของเขา นี่แน่ะ บิดาของเขาก็จะต้องตายเพราะความผิดบาปของตัวเอง
19“แต่พวกเจ้ายังกล่าวว่า ‘ทำไมบุตรจึงไม่รับโทษความชั่วของบิดาของตน?’ เมื่อบุตรได้ทำความยุติธรรมและความชอบธรรมแล้ว ทั้งได้รักษากฎเกณฑ์ทั้งหมดของเราและได้ทำตาม เขาจะมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอน 20ตัวคนที่ทำบาปจะต้องตาย บุตรไม่ต้องรับโทษความผิดบาปของบิดา บิดาก็ไม่ต้องรับโทษความผิดบาปของบุตร# ฉธบ.24:16 คนชอบธรรมจะรับผลความชอบธรรมของตน และคนอธรรมจะรับผลการอธรรมของตน
21“แต่ถ้าคนอธรรมคนใดหันกลับจากบาปทั้งหมดซึ่งเขาได้ทำไป และรักษากฎเกณฑ์ทั้งหมดของเรา ทั้งทำความยุติธรรมและความชอบธรรม เขาจะมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอน เขาจะไม่ตาย 22การละเมิดทุกอย่างซึ่งเขาได้ทำแล้วนั้นจะไม่ถูกจดจำไว้เพื่อเอาโทษเขา เขาจะมีชีวิตอยู่ด้วยความชอบธรรมที่เขาได้ทำไป 23พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสว่า เราพอใจในความตายของคนอธรรมหรือ? แต่เราพอใจให้เขาหันกลับจากทางของเขาและมีชีวิตอยู่ไม่ใช่หรือ? 24แต่เมื่อคนชอบธรรมหันจากความชอบธรรมของเขา และทำบาป ทั้งทำสิ่งน่าสะอิดสะเอียนเช่นเดียวกับที่คนอธรรมได้ทำ เขาจะมีชีวิตอยู่หรือ? ความชอบธรรมซึ่งเขาได้ทำมาแล้วนั้นจะไม่ถูกจดจำไว้อีก เขาจะต้องตายเนื่องด้วยการทรยศซึ่งเขาได้ทำและบาปซึ่งเขาทำไป
25“แต่พวกเจ้ายังกล่าวว่า ‘ทางขององค์เจ้านายไม่ยุติธรรม’ โอ พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย จงฟังเถิด ทางของเราไม่ยุติธรรมหรือ? ทางของเจ้าไม่ใช่หรือที่ไม่ยุติธรรม? 26เมื่อคนชอบธรรมหันจากความชอบธรรมของเขาและทำบาป เขาจะต้องตายเพราะการนั้น เขาจะต้องตายเพราะบาปที่เขาทำ 27แต่เมื่อคนอธรรมหันกลับจากการอธรรมที่เขาทำไป และทำความยุติธรรมและทำความชอบธรรม เขาก็ได้ช่วยชีวิตของเขาเองไว้ 28เพราะเขาได้ตรึกตรองและหันกลับจากการล่วงละเมิดซึ่งเขาได้ทำไป เขาจะมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอน เขาจะไม่ตาย 29แต่พงศ์พันธุ์อิสราเอลกล่าวว่า ‘ทางขององค์เจ้านายไม่ยุติธรรม’ โอ พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย ทางของเราไม่ยุติธรรมหรือ? ทางของเจ้าไม่ใช่หรือที่ไม่ยุติธรรม?
30“พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสว่า โอ พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย เพราะฉะนั้น เราจะพิพากษาเจ้าแต่ละคนตามทางของเขา จงหันกลับและหันเสียจากการล่วงละเมิดทั้งหมดของเจ้า แล้วเจ้าจะไม่สะดุดล้มเพราะความผิดบาป 31จงละทิ้งการล่วงละเมิดทั้งหมดซึ่งเจ้าได้ทำ จงทำตัวให้มีใจใหม่และวิญญาณใหม่ โอ พงศ์พันธุ์อิสราเอลเอ๋ย ทำไมเจ้าจะต้องตายเล่า? 32เราไม่มีความพอใจในความตายของผู้ใด จงหันกลับและมีชีวิตอยู่” พระยาห์เวห์องค์เจ้านายตรัสดังนี้แหละ

Encouraging and challenging you to seek intimacy with God every day.


YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy.