เอเฟซัส 2:8

เอเฟซัส 2:8 THSV11

เพราะว่าท่านทั้งหลายได้รับความรอดแล้วด้วยพระคุณโดยทางความเชื่อ ความรอดนี้ไม่ใช่มาจากตัวท่าน แต่เป็นของประทานจากพระเจ้า
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share