ปัญญาจารย์ 12:14

ปัญญาจารย์ 12:14 THSV11

เพราะว่าพระเจ้าจะทรงเอาการงานทุกอย่างเข้าสู่การพิพากษาพร้อมด้วยสิ่งเร้นลับทุกอย่าง ไม่ว่าดีหรือชั่ว
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share