กิจการ 15:1

กิจการ 15:1 THSV11

มีบางคนลงมาจากแคว้นยูเดียสั่งสอนพี่น้องว่า ถ้าไม่เข้าสุหนัตตามจารีตของโมเสสก็จะไม่สามารถได้รับความรอด
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share