YouVersion Logo
Search Icon

2 เปโตร 1:8

2 เปโตร 1:8 THSV11

ถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นคุณลักษณะของพวกท่านและเพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ก็จะทำให้พวกท่านเป็นคนไม่ไร้ประโยชน์ และไม่ไร้ผลในการรู้จักพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา

YouVersion uses cookies to personalize your experience. By using our website, you accept our use of cookies as described in our Privacy Policy