1 เปโตร 5:7

1 เปโตร 5:7 THSV11

จงละความกังวลทุกอย่างของพวกท่านไว้กับพระองค์ เพราะว่าพระองค์ทรงห่วงใยท่านทั้งหลาย
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share