1 เปโตร 5:6

1 เปโตร 5:6 THSV11

เพราะฉะนั้น พวกท่านจงถ่อมตัวลงภายใต้พระหัตถ์อันทรงฤทธิ์ของพระเจ้า เพื่อว่าพระองค์จะทรงยกพวกท่านขึ้นเมื่อถึงเวลาอันควร
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share