1 เปโตร 5:4

1 เปโตร 5:4 THSV11

และเมื่อพระผู้เลี้ยงผู้ยิ่งใหญ่เสด็จมาปรากฏ พวกท่านจะได้รับมงกุฎแห่งศักดิ์ศรีที่ไม่มีวันร่วงโรย
THSV11: ฉบับมาตรฐาน
Share